ข้อมูลการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ปี 2561

ข้อมูล SROI ในประเทศไทย

ข้อมูลการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ปี 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ