การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

เรียนออนไลน์ฟรี

ข้อมูล SROI

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment

ติดต่อเรา

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email: cworaw@kku.ac.th

ศิวาพร ฟองทอง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email: fsiwap@kku.ac.th

ได้รับทุนสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)