ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ปี 2561

ข้อมูล SROI ในประเทศไทย

ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ปี 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ