หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ SROI

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ SROI

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิเคราะห์ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร​

วัดเฉพาะมูลค่าของสิ่งที่สำคัญ

ไม่กล่าวเกินจริง

มีความโปร่งใส

ตรวจสอบผลได้