การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านการบริโภคอาหาร

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านการบริโภคอาหาร

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และ มูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

เอกสารงานวิจัย