งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม …

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ Read More »

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม …

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Read More »

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย การวิเคราะหห์ผลตอบแทนทางสังคม …

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Read More »

โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทา …

โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Read More »