การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และ มูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

เอกสารงานวิจัย