การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย

การวิเคราะหห์ผลตอบแทนทางสังคม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ มูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

เอกสารงานวิจัย