ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2560

ข้อมูล SROI ในประเทศไทย

ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2560

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ