การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และ มูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

เอกสารงานวิจัย