การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านเด็กและเยาวชน

งานวิจัย SROI ในประเทศไทย

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ด้านเด็กและเยาวชน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และ มูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์

เอกสารงานวิจัย